هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

معرفی مدیریت

مدیر و موسس خانم رباب فغفوری

دکترای فلسفه هنر مدرس و پژوهشگر دانشگاه