هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ریاضی 1، پودمان اول، جلسه اول

https://aparat.com/v/tFTrw