هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

فیزیک یازدهم، پودمان اول، جلسه اول

https://aparat.com/v/qtM2B