هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

شیمی، پودمان اول، جلسه دوم

https://www.aparat.com/v/Dux1Q