هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

زیست، پودمان اول، جلسه اول

https://www.aparat.com/v/ByZpH