هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

شیمی- پودمان اول - جلسه چهارم

https://www.aparat.com/v/cOezJ