هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

فیزیک یازدهم، پودمان اول، جلسه چهارم

https://www.aparat.com/v/LUHBs