هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و مدلسازی لباس زنانه ، پایه یازدهم،پودمان ۲، جلسه اول

بخش اول

https://aparat.com/v/k8VMw

بخش دوم

https://aparat.com/v/G8CA1

بخش سوم

https://www.aparat.com/v/8Y7ip

بخش چهارم

https://aparat.com/v/EH50K

بخش پنجم

https://aparat.com/v/2WZq9