هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مدل سازی و دوخت دامن، پودمان دوم،جلسه دوم

بخش اول

https://aparat.com/v/H8f7y

بخش دوم

https://aparat.com/v/uMVxU