هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و مدلسازی لباس زنانه-پایه یازدهم، پودمان 2، (جلسه دوم)

بخش اول

https://www.aparat.com/v/RI7gq

بخش دوم

https://www.aparat.com/v/rS4oG

بخش سوم

https://aparat.com/v/WwmHb