هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مدل سازی و دوخت دامن، پودمان دوم، جلسه سوم

بخش اول

https://www.aparat.com/v/H3GDa

بخش دوم

https://www.aparat.com/v/RJ0lN

بخش سوم

https://www.aparat.com/v/isFh6