هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مدل سازی و دوخت دامن، پودمان دوم،جلسه چهارم

https://aparat.com/v/VxkSQ