هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ریاضی1، پودمان اول، جلسه ششم

https://aparat.com/v/9zGyH