هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

شیمی، پودمان دوم، جلسه‌ اول

https://www.aparat.com/v/ksSHY