هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

فیزیک هنرستان، پودمان دوم ، جلسه دوم

https://aparat.com/v/QbNVz