هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

زیست هنرستان،پودمان دوم، جلسه اول

بخش اول

https://www.aparat.com/v/0eaJm

بخش دوم

https://www.aparat.com/v/7BxNn