هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مدلسازی و دوخت دامن، پودمان چهارم، جلسه اول

صفحه 185

https://aparat.com/v/qJS5g