هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ریاضی 2 هنرستان، پودمان دوم، جلسه دوم

- -