هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و مدلسازی لباس زنانه، پودمان دوم، جلسه پنجم

https://www.aparat.com/v/UWYvk

https://www.aparat.com/v/oNqln

https://www.aparat.com/v/4rKaJ