هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و دوخت لباس بچه گانه، پودمان دوم، جلسه چهارم

- -