هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

آثار طراحی لباس زنانه، دهم طراحی و دوخت، هنرآموز: سرکار خانم کریمی

آثار هنرجویان طراحی و دوخت