هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و دوخت لباس بچگانه،پودمان سوم،جلسه اول

بخش اول 
- -
بخش دوم
- -
بخش سوم
- -