هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مدلسازی و دوخت دامن، پودمان چهارم، جلسه سوم

بخش اول
- -
بخش دوم
- -
بخش سوم
- -