هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مدلسازی و دوخت دامن، پودمان ۴، جلسه ۴

- -
بخش دوم 
- -
بخش سوم 
- -