هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و مدلسازی لباس زنانه، پودمان سوم، جلسه دوم

بخش اول

- -
بخش دوم 
- -
بخش سوم
- -