هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

خواص مواد

* شناخت مواد و مصالح

* مصالح ساختمانی

* آشنایی با صنایع دستی ایران

* تکنولوژی چاپ

* الیاف نساجی و آزمایشگاه

*فیزیک نساجی و آزمایشگاه

* تکنولوژی مواد

* متالوژی عمومی شناخت مواد صنعتی

* عکاسی 1

* عکاسی 2

خلاقیت موسیقی

* کتاب خلاقیت موسیقی (معرفی شده ازسوی سازمان سنجش)

* مبانی نظری و ساختار موسیقی ایران

* شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1

* شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 2

* سازشناسی ایرانی 

ترسیم فنی

* علم مناظرو مرایا

* ترسیم فنی و نقشه کشی

درک عمومی ریاضی و فیزیک

* هندسه 1

* هندسه2

* فیزیک1، 2، 3

* ریاضی 1 ، 2 

*درک عمومی ریاضی و فیزیک رحمت مشیدی

خلاقیت نمایشی

*هنر و ادب فارسی 

*انسان، فضا، طراحی

*اصول و مبانی نمایش عروسکی

*اصول و مبانی ماسک و گریم

*اصول و مبانی طراحی صحنه

*آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان

خلاقیت تصویری و تجسمی

*مبانی هنرهای تجسمی

*طراحی 1 

*طراحی 2

*مبانی تصویرسازی

*خط در گرافیک

*انسان،فضا،طراحی

*طراحی اندام و لباس

*حجم سازی 1

*کارگاه نقاشی 

*کارگاه هنر1

*کارگاه هنر2

درک عمومی هنر

*تاریخ هنر جهان: رشته گرافیک

*تاریخ هنر ایران: رشته گرافیک

*خوشنویسی: رشته گرافیک و نقشه کشی معماری

*آشنایی با بناهای تاریخی: رشته نقشه کشی معماری

*پایه و اصول صفحه آرایی: گروه تحصیلی هنر

*عکلسی 1: رشته گرافیک

*عکاسی 2: رشته گرافیک

*آشنایی با مکاتب نقاشی: رشته های نقاشی و هنر

*آشنایی با صنایع دستی ایران1: رشته صنایع دستی

*کارگاه طراحی نقوش سنتی 1: رشته صنایع دستی و چاپ دستی (کتب نیمسال اول سال چهارم هنر)

*سیرهنر در تاریخ

*آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

*هنر و ادب فارسی

*کتب نیم سال دوم سال چهارم هنر

*سیر هنر در تاریخ 

*آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

*هنر و ادب  فارسی 

*سیر هنر در تاریخ 2

*آشنایی با رشته های هنری