هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ریاضی2هنرستان، پودمان سوم، جلسه اول

- -