هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و دوخت لباس زنانه،پایه دهم، پودمان اول، جلسه دوم

- -