هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مدلسازی و دوخت لباس زنانه، پودمان چهارم، جلسه اول

دوخت یقه
- -
چاک آستین
- -