هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ژوژمان گرافیک رایانه ، پایه دوازدهم رشته گرافیک ، خرداد1400

پروژه چاپ ترافارد- پایه یازدهم گرافیک و عکاسی- بهمن 98

- -