هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و دوخت لباس بچگانه، پودمان چهارم، جلسه دوم

- -