هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ژوژمان گرافیک رایانه ، پایه دوازدهم رشته گرافیک ، خرداد1400

ژوژمان گرافیک رایانه ، پایه دوازدهم رشته گرافیک ، خرداد1400

ژوژمان گرافیک رایانه ، پایه دوازدهم رشته گرافیک ، دی ماه 99

- -