هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ژوژمان درس عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر،خانم دلاویز، دهم فتوگرافیک، خرداد 1400

ژوژمان درس تصویرسازی ،دهم فتوگرافیک، هنرآموز خانم ابراهیمی، خرداد 1400

مریم داداشی، هنرجوی پایه یازدهم رشته فتوگرافیک

- -

زینب حسامی، هنرجوی پایه یازدهم رشته فتوگرافیک

- -

ژوژمان طراحی و زبان بصری،پودمان چهارم،پایه دهم فتوگرافیک- مهنا ربانی- هنراموز: سرکار خانم عالمی

- -

ژوژمان عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر،پودمان سوم ،پایه دهم رشته فتوگرافیک، اسفند۹۹،هنرآموز: خانم دلاویز

ژوژمان درس تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی-پایه دهم فتوگرافیک- خرداد 99

ژوژمان طراحی و زبان بصری، پایه دهم رشته فتوگرافیک، دی ماه 99، هنرآموز: سرکار خانم ماریا عالمی

- -

ژوژمان عکاسی پرسنلی ،پایه دهم رشته فتوگرافیک -دی ماه 99، هنرآموز: سرکار خانم دلاویز

هنرجو: "ثمین مرادی"

- -

ژوژمان تصویرسازی،پایه دهم رشته فتوگرافیک -دی ماه 99، هنرآموز: سرکار خانم سمیرا ابراهیمی

هنرجو: "روناک امینی"

- -

هنرجو:"بهاره شاهمرادی"

- -

هنرجو: "مریم کریمی"

- -

هنرجو: "ثنا ثبوتی"

- -

هنرجو: "پانیا قاسمی"

- -

هنرجو: "کیانا محمدی"

- -

هنرجو: "نرگس رومی"

- -

هنرجو: "فاطمه جداخانی"

- -
هنرجو: " نگار دوستی"
- -
مشاهده مطالب قدیمی تر...