هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مدلسازی و دوخت لباس زنانه، پودمان چهارم، جلسه دوم

- -