هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ریاضی ۱ هنرستان، پودمان ۴، جلسه‌ی ۲

- -