هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و دوخت لباس زنانه،پایه دهم، پودمان دوم، جلسه اول

بخش اول
- -
بخش دوم
- -