هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و مدلسازی لباس زنانه، پودمان پنجم، جلسه سوم

کار با مدادرنگی آبرنگی
- -
طراحی چهره با آبرنگ
- -