هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و مدلسازی لباس زنانه، پودمان پنجم، جلسه چهارم

رنگ آمیزی با آبرنگ (تکنیک خشک در خیس)

- -

رنگ آمیزی با آبرنگ (تکنیک خیس در خیس)

- -

رنگ آمیزی با آبرنگ (رنگ پوست)

- -