هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و مدلسازی لباس زنانه، پودمان پنجم، جلسه پنجم

تونالیته رنگ

- -

تکنیک خشک در خیس

- -

تکنیک جنسیت سازی ساتن

- -